Madde 1

AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı Silifke sınırları ve mücavir alanları içerisindeki alanlarda tarihi, kültürel ve doğal değerlere uygun kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla, nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamaktır. Yönetmelik, Silifke sınırları ve mücavir alanları içerisindeki meydan, bulvar, cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılarda şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi ile gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.

Madde 2

KAPSAM

Yönetmelik; Kent Estetik Kurulu'nun kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek alanlar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Madde 2

YASAL DAYANAK

Bu Yönetmelik 3194 Sayılı Yasanın 1. ve 21. Maddeleri, 5393 sayılı Yasanın 15. maddesinin

(b) bendi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 7., 10., 27. ve 34. maddelerindeki esaslara dayanılarak düzenlenmiştir.

Madde 3

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu yönetmelikte geçen;

Başkan: Silifke Belediye Başkanı’nı,

Belediye: Silifke Belediyesi’ni,

Kurul: Silifke Belediyesi Kent Estetik Kurulu’nu,

Sekretarya: Silifke Belediyesi Kent Estetik Kurulu sekretaryasını,

Raportörlük: Silifke Belediyesi Kent Estetik Kurulu raportörlüğünü,

Teknik Personel: Mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve mühendis

unvanlarından birine sahip kişiyi ifade eder.

Madde 4

KURULUN OLUŞUMU

Bu yönetmeliğin uygulaması için Belediye Başkanlığı’nca "Kent Estetik Kurulu" oluşturulur.

Kent Estetik Kurulu;

4.1 Belediye Başkan Yardımcılarından biri,

4.2 Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü,

4.3 Belediye Plan ve Proje Müdürü,

4.4 TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi’nin önereceği ve serbest meslekte faal olarak en az 15 yıl çalışmış bir mimar,

4.5 TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından önerilecek ve serbest meslekte faal olarak en az 15 yıl çalışmış bir şehir plancısı,

4.6 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından önerilecek ve serbest meslekte faal olarak en az 15 yıl çalışmış bir peyzaj mimarı,

4.7 Bir Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölüm Başkanı tarafından önerilecek, kentsel tasarım konusunda uzman, o bölümün öğretim üyesi bir mimar,

4.8 Bir Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Heykel Bölümünden bir öğretim üyesi,

4.9 Bir Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Resim Bölümünden bir öğretim üyesi,

yukarıda unvan ve görevleri yazılı olan toplam 9 kişiden oluşur. Kurul üyeliğine Başkan onayı ile atama yapılır. Silifke Belediye Başkan Yardımcıları arasından bir yıl için Başkan tarafından seçilen kişi kurula başkanlık yapar. Kurul başkanının yokluğunda, kurul başkanının onay verdiği üye başkanlığa vekâlet eder. Kurul gerekli gördüğü hallerde oy çokluğu ile kurul üyelerinden bir veya birkaç üyeyi görevden alabilir.

Madde 5

KURUL ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİGİN SONA ERMESİ

Kurul üyelik süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda tüm üyelerin ataması yeniden yapılır. Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan veya toplantılara 1 yıl içinde yapılan toplantı sayısının %30'undan fazlasına katılmayan kişinin üyeliği sona erer. Boşalan üyeliklere yeni bir üyenin atanması Başkanlık tarafından kurumlardan talep edilir.

Madde 6

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

6.1 Kent Estetik Kurulu reklam ve tanıtım panoları ile şehirciliğin gelişimine veya estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalışmalar yapar ve bunların yapımı aşamasında görüş bildirir, şehirde görsel kirliliği önleyici çalışmalar yapar.

6.2 Estetik Kurul, şehrin ana bulvarlarında, meydan, cadde, sokak, park-bahçe, otopark, yeşil alan vb. yerlerde her türlü yapı (asfalt, parke, bordur, tretuar, kanal vb) düzenlemelerinde ve bu yönetmeliğin uygulanmasında gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya yeni tekniklerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda ilke kararları alarak Belediye Başkanı'nın onayına sunar,

6.3 Şehrin ana bulvarlarında, meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında ve parklarında kent donatılarının kamusal alan niteliği taşıyan alanlarda anlam bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlamaya yönelik olarak, konumları ve tasarımları hakkında görüş bildirir,

6.4 Kent Estetik Kurulu, görev alanında yeni yapılacak yapılar ile mevcutların tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve çevre düzeni açısından inceleme yapar ve görüş bildirir. İlke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü ölçek ve türde mimarlık-mühendislik-peyzaj, kentsel tasarım projeleri ve imar planlarını inceleyerek uygunluk görüşü verir, yapılacak ve yaptırılacak proje ve planlar konusunda esaslar belirler,

6.5 Talep edilen ve kurulca gerekli görülen konularda ilke kararları alır ve görüş bildirir.

Madde 7

KURULUN GÖREV ALANI

Silifke sınırları ve mücavir alanları içerisindeki tüm meydan, bulvar, cadde, ana ve ara yollar, parklar, otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje alanlarıdır. Ayrıca kentin önemli prestij yapılarının çevresi ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeleri incelemek ve ilke kararları almak da görevleri arasındadır.

Madde 8

KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

8.1 Kent Estetik Kurul sekretarya, büro ve arşivleme hizmetleri Plan ve Proje Müdürlüğü’nce yürütülür.

8.2 Kent Estetik Kurulu Başkanlığı'nın önerisi ve Belediye Başkanı'nın onayı ile Kent Estetik Kurulu raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi için Belediye bünyesinde çalışan mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı unvanına sahip teknik personelden en az üç kişiyi görevlendirir. Kent Estetik Kurulu’nun çalışma kapasitesinin artması durumunda görevlendirilecek personel sayısı Başkanın onayı ile arttırılabilir.

8.3 Toplantı gündemi Sekretarya tarafından hazırlanır. Toplantı gündemi üyelere yazılı/sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur.

8.4 Kurul toplantıları Kurul Başkanının onayını almak suretiyle Kurul Sekretaryasının belirlediği tarih ve yerde toplanır. Bir sonraki toplantı için Kurul Üyeleri gündem hakkında önerilerde bulunabilir.

8.5 Kurul toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

8.6 Kurul ayda en az bir kez toplanır, kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Kurul toplantılarında oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının kullandığı oy doğrultusunda karar alınır.

8.7 Basit tadilat ve düzenlemelerde, ilgili teknik birim ilke kararları doğrultusunda Kurulu bilgilendirilmek şartıyla çalışmayı sonuçlandırır ve başkanın onayıyla karara bağlar.

8.8 Kent Estetik Kurulu olumlu ya da olumsuz kararlarını gerekçeleriyle raporunda açıklar. Raporlar, projeler ve ekli belgelerin bir örneği Kurul Üyelerince imzalanır. Kurul proje müelliflerinin toplantıya katılarak açıklama yapmasını isteyebilir.

8.9 Kurulun aldığı kararlar ilgili birimlerce denetlenir ve yerine getirilir. Bu kararların uygulanmasında oluşabilecek kanuni ve fiziksel zorluklar varsa ilgilisi farklı bir uygulama yapmadan aksaklıkları gerekçeli raporla bildirerek kuruldan yeni bir karar almasını talep edebilir.

8.10 Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci dereceden hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye bu konunun değerlendirmesi sırasında Kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

8.11 Kurul, ilgililerden gelen projeleri geliş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde inceleyip sonuçlandırmak ve karara bağlamak zorundadır. Kurul Kararları Kurul üyelerine imzalatılır, karar suretleri, Kurul Sekretaryası tarafından resmi yazışma kurallarına uygun olarak gerekli yerlere dağıtılır.

8.12 Kurul Sekretaryası tarafından Kent Estetik Kurul Toplantı Tutanakları ve Genel Kayıt Defteri tutulur ve tüm belgeler, projeler arşivlenir.

8.13 Kurulda uzmanlık gerektiren konular görüşülürken konu ile ilgili uzmanlar davet edilebilir. Davet edilen uzman kişiler, kurula konu ile ilgili olarak görüşlerini bildirir, karara imza atar, ancak kararlarda oy hakları yoktur.

8.14 Kurul kararları ve raporları, ilke kararları alenidir. Çeşitli yollarla kamuoyuna duyurulur.

Madde 9

KURULA SUNULACAK BELGELER- PROJELER İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

9.1 Silifke sınırları ve mücavir alanları içerisindeki meydan, bulvar, cadde, sokak, ana yollar, parklar, otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje alanlarında yapılacak yeni uygulamalar ve mevcut yapılarda tadilatlar için yapılacak başvurularda yapının bulunduğu ve yapılacağı cadde/bulvar/sokak boyunca yapının çevreye etkisini anlatacak şekilde mevcut diğer yapılarla beraber silueti renkli olarak basılı ve CD ortamında Kurul sekretaryasına verilecektir.

9.2 Özellikli yapılar için Kurul maket ya da 3D sunum/video isteyebilir.

9.3  Kent Estetik Kurulu çalışma alanları dâhilinde gerçekleştirilecek Mimarlık/Kentsel tasarım projeleri açıklama raporları ile birlikte Kurul Sekretaryasına verilecektir.

9.4 Kurul Sekretaryasına gelen yazılar Kurul Başkanı tarafından Kent Estetik Kurulu raportörlerine sevk edilir. Raportörler tarafından hazırlanan raporlar karara bağlanmak üzere Kurul Sekretaryası tarafından Kurul Gündemine alınır.

Madde 10

KURUL KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU

Estetik Kurul işbu yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilke kararları oluşturur. Münferit proje ve yapı hakkında, sadece o proje ve yapıya ilişkin olarak karar oluşturamaz. Kurulun oluşturacağı kararlar başkan tarafından onaylanmadıkça tavsiye kararı niteliği taşır. Başkan tarafından onaylanan kararlar ilke kararı haline gelir ve ilke kararlarına aykırı olarak projeler onaylanamaz, ruhsatlar verilemez. İlke kararlarının uygulama bazında denetimi Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne aittir.

Madde 11

HUZUR HAKKI

Kent Estetik Kurul üyelerinin kurum(belediye) dışından katılım sağlayan üyelerine her ay asgari ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar huzur hakkı ödenir. Ayrıca şehir dışından katılan üyelerin yol masrafları belediye tarafından karşılanır.

Madde 12

GEÇİCİ MADDE

İşbu yönetmeliğin uygulanması ile tespit edilecek eksikler konusunda gerekli düzenlemeleri yapmaya Silifke Belediye Meclisi görevli ve yetkilidir.

Madde 13

YÜRÜRLÜK

Kent Estetik Kurulu Yönetmeliği Silifke Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer ve belediyenin internet sayfasında sürekli surette yayınlanır.