YAPI KULLANMA BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Öncelikle SSK ilişiksizlik belgesini almış olmak
Belediyemizin İmar Müdürlüğüne müracaat dilekçesi ve ekleri:
İnşaat ruhsatının önlü, arkalı fotokopisi
Tapu fotokopisi
SSK ilişiksizlik belgesi
Binanın ön ve arka cephesinden (13*18) ebadında ikişer adet fotoğraf
Müracaat sonrasında vatandaş cins tahsisi için Kadastro Müdürlüğüne gönderilir.
Kadastroda yapılan ölçüm sonrası Tapu Sicil Müdürlüğünde işlemler devam eder.
Tapu Sicil Müdürlüğü vatandaşı Vergi Dairesine gönderir.
Vatandaş tapudan aldığı vergi dairesi yazısı ile birlikte belediyemize gelir. Belediye emlak beyannamesi doldurur, İmar müdürlüğümüz tarafından verilen vergi dairesi yazısı ve diğer evraklarıyla birlikte vergi dairesine gider.
Vergi dairesinden hem Belediyeye hem de tapu sicil müdürlüğüne yazı getirir.


YAPI KULLANMA İZNİ ALMAK İÇİN BELEDİYEMİZDEN;
Belediye tabipliğince sağlık raporu tanzimi
Numarataj servisinde adres tespitinin  yapılması         
Her bağımsız bölüm başına harcı alınır.
Tapu sicil müdürlüğünden alınan cins tahsisi yapan tapu getirilir.
Yapı kullanma izni dört suret olarak daktilo edilir.
* Projesinde asansör ve sığınak olan binalarda yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce asansör ve sığınak uygunluk belgeleri istenir.
* Vatandaşlar müracaat sırasında vergi sicil numaralarını getirmek zorundadırlar. 


İMAR DURUMU BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Kadastro çapı
Tapu fotokopisi (Müracaatlar dilekçe ile yapılmaktadır.)


KAZI İZNİ VE TOPRAK VİZESİ;
Yapı inşaat ruhsatı verilmesiyle birlikte kazı izni verilmiş sayılır. Kazı için gerekli emniyet tedbirleri alınarak projeye uygun olarak kazı tamamlandıktan sonra belediyemize müracaat edilerek Toprak Vizesi başvurusunda bulunulur.


TOPRAK VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Müracaat dilekçesi
Yapı ruhsatının aslı
Röperli kroki


YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Dilekçe
Tapu fotokopisi ve aslı
Kadastro çapı (1 yıl içinde alınmış olması)
İmar durumu
Plankote
Bina aplikasyon krokisi
Zemin ve temel etüt raporu
Jeolojik etüt raporu (5 ve üstü katlarda sondaj raporu)
Oda vizeli mimari proje(3 takım)
Oda vizeli statik vize (3 takım)
Sıhhi tesisat projesi (3 takım)
Elektrik tesisat projesi (3 takım ve Telekom onaylı)
Statik hesabı
Mimari büro sicil belgesi
Statik büro sicil belgesi
Fenni mesul, mal sahibi ve usta taahhütnamesi
Müze yazısı (Sit alanı ise kurul kararlı)
Asansör alan projesi (5 ve üstü katlarda)
Sığınak uygunluk raporu (800m2 üstü-Sivil Savunma Müd.)
Ruhsat harcı


TEMEL VİZESİ;
Toprak vizesi yapılmış olan inşaatlarda, temel sistemi tesis edildikten sonra beton dökülmeden belediyeye dilekçe ile başvuruda bulunarak temel vizesi talebinde bulunması zorunludur. Belediyemizce yerinde inceleme yapılarak aplikasyon krokisinde uygun ise beton  dökülmesine yazılı izin verilir. Yazılı izin üzerine beton döküldükten sonra belediye elemanlarınca tekrar kontrol yapılarak temel vizesi verilir. Temel vizesi verilmeden inşaata devam edilmez.


TEMEL VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Müracaat dilekçesi
Yapı ruhsatının aslı
Röperli kroki yada aplikasyon krokisi
Temel Vizesi İçin Gerekli Belgeler
İnşaat mahallinde görülebilecek bir yere inşaat ile ilgili bilgileri içeren levhanın bulundurulması.
Fenni mesulün inşaatta hazır bulunması
İnşaat ruhsatının tarihinin iki (2) yılı geçmemiş olması gerekmektedir.