Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği, adresleri, ihale tarih ve saati ile muhammen bedeli belirtilen 17(onyedi) adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ihale ile kiraya verilecektir.

İhale Saray mahallesi İnönü Bulvarı No:1 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00’da yapılacaktır.

İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye katılacaklar için geçici teminat(limit içi süresiz banka mektubu ya da nakit), tahmin edilen yıllık kira bedelinin (muhammen bedelin) %3’ü olup; geçici teminat mektubunun ya da geçici teminat bedelinin Belediyemiz tahsilat veznelerine peşinen nakit olarak yatırıldığını gösteren makbuzların en geç 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar idarece istenen diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

İhaleye çıkarılan taşınmazlara ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.