Kültür & Sanat

T.C. MERSİN İLİ SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C.

MERSİN İLİ

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen 24 (Yirmi Dört) adet ARSA’nın  2886  Sayılı  Devlet İhale Kanununun 47. Maddesine göre Açık Teklif (arttırma) usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

Sıra No

Mahallesi/

Mevkii

Ada/ Parsel

Arsa Payı

İmar Durumu

Arsa M2

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bucaklı

379/52

Tam

A-2

535,92

81.000,00TL

2.430,00TL

02/05/2018

14.00

2

Bucaklı

380/42

Tam

A-2

438,43

66.000,00 TL

1.980,00TL

02/05/2018

14.05

3

Mukaddem

1023/3

Tam

5

A-----2

3

536,84

65.000,00TL

1.950,00TL

02/05/2018

14.10

4

Mukaddem

309/19

Tam

5

A-----2

3

364,78

55.000,00TL

1.650,00TL

02/05/2018

14.15

5

Taşucu

0/7560

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

290,00

87.000,00TL

2.610,00TL

02/05/2018

14.20

6

Taşucu

0/8439

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

628,41

189.000,00TL

5.670,00TL

02/05/2018

14.25

7

Taşucu

0/7363

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

378,88

114.000,00TL

3.420,00TL

02/05/2018

14.30

8

Taşucu

0/8433

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

3.378,25

1.014.000,00TL

30.420,00TL

02/05/2018

14.35

9

Taşucu

0/8434

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

2.200,14

661.000,00TL

19.830,00TL

02/05/2018

14.40

10

Olukbaşı

121/3

Tam

A-2

144,00

14.000,00TL

420,00TL

02/05/2018

14.45

11

Sarıcalar

460/19

Tam

B-3

146,64

30.000,00TL

900,00TL

02/05/2018

14.50

12

Taşucu

8231

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

301,31

91.000,00TL

2.730,00TL

02/05/2018

14.55

13

Olukbaşı

208/1

Tam

A-2

540,00

52.000,00TL

1.560,00TL

02/05/2018

15.00

14

Olukbaşı

208/2

Tam

A-2

562,00

54.000,00TL

1.620,00TL

02/05/2018

15.05

15

Sayağzı

824/2

Tam

A-2

275,36

21.000,00TL

630,00TL

02/05/2018

15.10

16

Atakent/ Kapızlı

-/2787

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

804,13

242.000,00TL

7.260,00TL

02/05/2018

15.15

17

Atakent/ Kapızlı.

-/2790

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

800,00

240.000,00TL

7.200,00TL

02/05/2018

15.20

18

Atakent/ Kapızlı

-/2791

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

881,58

265.000,00TL

7.950,00TL

02/05/2018

15.25

19

Atakent/ Kapızlı

-/2792

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

947,72

285.000,00TL

8.550,00TL

02/05/2018

15.30

20

Atakent/ Kapızlı

-/2793

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

827,98

249.000,00TL

7.470,00TL

02/05/2018

15.35

21

Atakent/ Kapızlı

-/2794

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

845,34

254.000,00TL

7.620,00TL

02/05/2018

15.40

22

Atakent/ Kapızlı

-/2796

 

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

858,06

258.000,00TL

7.740,00TL

02/05/2018

15.45

23

Atakent/ Kapızlı

-/2797

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

662,49

199.000,00TL

5.970,00TL

02/05/2018

15.50

24

Atakent/ Kapızlı

-/2801

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

307,83

93.000,00TL

2.790,00TL

02/05/2018

15.55

 

İhale Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden

250.00 TL karşılığında satın almak zorundadırlar.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

 1. İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER:
 1.  İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen

değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.  En geç 02 Mayıs 2018 Çarşamba  günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

 1. İstekliler Gerçek kişiler olması halinde  Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 2. İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret

Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

 1. İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
 1. Dernek,Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin  bulunduğu yer  Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
 2.   Dernek,Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
 3. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
 1. Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen

belgeleri vermiş olmaları, ortaklık adına ihaleye katılacak olan yetkilin noter tasdikli  vekaletname ve imza sirküleri.

 1. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak

ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

             Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C.uyruğunda olmayan yabacıların ihaleye iştirak etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

 1. Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,

1- İhale ve Satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, kdv, damga vergisi,  tapu harçları, alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ihale edilene (Alıcıya) aittir.

 1. İhale Komisyonu,  gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
 2. 2886 Sayılı Yasanın 6.Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
 3. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Taşınmaz  satışları  peşin veya 3 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksit sözleşme düzenleme anında , kalan 2 taksit 1’er ay arayla yasal faiziyle birlikte ödenecektir. Taşınmazın tapudan devri, borcu bitince yapılacaktır.
 5.  İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

Mustafa TURGUT

Belediye Başkanı

 

Silifke Belediye Başkanlığı                                                                                                               

Tel:0324 714 50 50-1135 Fax:+90 324 714 21 86

www.silifke.bel.tr. www.silifke-bld.gov.tr

                                              

Dosyalar