T.C.

MERSİN İLİ

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda, tabloda nitelikleri belirtilen 3 adet  taşınmazın  2886  Sayılı  Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü İhale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi/Mevkii

Ada/ Parsel

Arsa Payı

İmar Durumu

Arsa M2

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çamlıbel/Köyiçi

101/62

TAM

 

156,19

4.700,00 TL

141.00 TL

08/11/2017

15.25

2

Olukbaşı/Köyiçi

2270

TAM

A-2

315,05

22.100,00 TL

663.00 TL

08/11/2017

15.30

3

Taşucu

8764

TAM

Hmax= Serbest    E-1.50

6000,00

1.410.000,00 TL

42.300,00 TL

08/11/2017

15.35

 

 

 

İhale Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden

250.00 TL karşılığında satın almak zorundadırlar.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

 1. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler:
 1.  İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen

değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.  En geç 08 Kasım 2017 Çarşamba  günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

 1. İstekliler Gerçek kişiler olması halinde  Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 2. İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
 3. İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret

Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

 1. İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
 1. Dernek,Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin  bulunduğu yer  Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
 2.   Dernek,Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
 3. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
 1. Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen

belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.

 1. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak

ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

 1. Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,
 1. İhale ve Satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, kdv, damga vergisi,  tapu harçları, alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ihale edilene (Alıcıya) aittir.
 2. İhale Komisyonu,  gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
 3. 2886 Sayılı Yasanın 6.Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
 4. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Taşınmaz  satışları  peşin veya 3 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksit sözleşme düzenleme anında , kalan 2 taksit 1’er ay arayla yasal faiziyle birlikte ödenecektir. Taşınmazın tapudan devri, borcu bitince yapılacaktır.
 6.  İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

İLAN OLUNUR.

                                                                                                          Ömer SAVAR

                                                                                                          Belediye Başkan V.

 

 

 

 

                                  

Silifke Belediye Başkanlığı

Tel:0324 714 50 50-1135 Fax:+90 324 714 21 86

www.silifke.bel.tr. www.silifke-bld.gov.tr

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama: C:Documents and SettingsKÜLTÜR2Desktop2016 YILI YAZIŞMALRlogoYENİ LOGO KULLANIMl1.jpg                                                    T.C.

SİLİFKE

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU ve  ŞEKLİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda, tabloda nitelikleri belirtilen 3 adet  taşınmazın  2886  Sayılı  Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü İhale ile satışı yapılacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ:…………………………………………………………………

 

.

 

Sıra No

Mahallesi/Mevkii

Ada/ Parsel

Arsa Payı

İmar Durumu

Arsa M2

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çamlıbel/Köyiçi

101/62

TAM

 

156,19

4.700,00 TL

141.00 TL

08/11/2017

15.25

2

Olukbaşı/Köyiçi

2270

TAM

A-2

315,05

22.100,00 TL

663.00 TL

08/11/2017

15.30

3

Taşucu

8764

TAM

Hmax= Serbest    E-1.50

6000,00

1.410.000,00 TL

42.300,00 TL

08/11/2017

15.35

 

 

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Silifke Belediyesine ait taşınmazlar Silifke Belediye Başkanlığınca 08 Kasım 2017 tarihinde Çarşamba günü Saat: 15.25’de Silifke Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

i)İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Silifke Belediyesi Emlak İstimlak

Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 250.00 TL (İkiyüz Elli TL) ücret karşılığında satın alabilirler. (Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı)

    Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

 

İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir

            İhaleye katılacaklar ihaleye katılım evraklarını en geç 08 Kasım 2017 Çarşamba günü Saat 12.00’den önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

MADDE 3-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.   

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

MADDE 4- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

  İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler

1-Taşınmaz mal Şatış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

 

2-İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.

 

3-İstekliler Gerçek kişiler olması halinde  Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim

Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

 

4-İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına

teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname, Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

 

5-Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi

geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.

 

6-İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odasına/ Sanayi Odasına

kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

 

7-Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları

taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

 

8-İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

 1. Dernek,Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin  bulunduğu yer  Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
 2.   Dernek,Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
 3. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

 

9-Şartname alındı belgesi (Makbuzu)

 

 

 

MADDE 5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 47.maddesinde belirtildiği üzere;

            İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. 

 

 MADDE 6- İDARENİN YETKİSİ

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

MADDE 7- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince  karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince (İhale Komisyonunca)  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

            İhale Komisyonunca (İta amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren, en geç beş (5) iş günü içinde alıcı veya yasal temsilcisine (vekiline) imza alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

            İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şeklide bildirilir.

MADDE 8- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Satışı yapılan taşınmazın tapu tescili ihale bedeli tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.  İdarede alıcının yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, ferağ işlemlerini tamamlamak şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Medeni Kanunun 893.maddesinin 1.bendi gereğince satışı yapılan taşınmaz mal üzerine tapuda Belediye lehine kanuni ipotek tesis edilir.

 

MADDE 9- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

            Alıcı 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.veya 76. Maddelerine göre onaylanan ihale kararının, yukarıda belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren, 15 gün içinde arsa satış bedelinin tamamını, taksitse İlk taksitini ödemesi gerekmektedir. Satış bedelinin tamamı ödendikten sonra adına tescili sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale bozulur ve geçici

teminat irat kaydedilir. Alıcının taksit talebi halinde 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanır.

 

          Alıcı taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; sözleşme düzenlemek suretiyle ihale bedelinin üçte birini peşin, kalanı iki eşit taksit ve 1’er ay arayla hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte ödemek zorundadır.

            Alıcı sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek geçici teminat olarak belirlenmiş tutar irat kaydedilir.

 

MADDE 10- HARÇ VE GİDERLER

İhale ve Satıma ilişkin (tapu tescil işlemleri) her türlü vergi, resim, kdv, harçları (Damga vergisi Binde 5.69) İpotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

 

MADDE 11-HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.      

 

MADDE 12-Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediye fuzuli işgali bu taşınmaz maldan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal işgal edilmiş haliyle alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satış yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazım var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir. 

 

MADDE 13-İhaleye katılacak isteklilerin Silifke Belediyesine hiçbir şekilde borcu bulunmayacaktır.

 

MADDE 14– İTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

 İhale konusu taşınmaz satışı ile ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Silifke Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 15- Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılır.

 

Taahhüt Eden veya Vekili

Adı Soyadı                             :…………………………………………………………………

 

Tüzel kişilerde unvan ve

Yetkilin adı ve Soyadı            :…………………………………………………………………

 

Tebligat Adresi                      :…………………………………………………………………

 

Telefon                                   :…………………………………………………………………..

 

İmza Tarihi                            :…………………………………………………………………..

 

İmza                                       :…………………………………………………………………..